Všeobecné obchodní podmínky

platné od 01.01.2024
obchodní společnosti LINAPLAST s.r.o se sídlem Kralice na Hané, Sportovní č.p.313,PSČ 798 12
IČO: 25348965 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka č. 27791

LINAPLAST s.r.o., Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané
(sídlo společnosti)
LINAPLAST s.r.o., Skřípov č.p. 359, 798 52 Konice
(provozovna)
Všeobecné obchodní podmínky č. 03/2021
vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Obecně – rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") nabývají platnosti a účinnosti dnem 21.4.2017 a jsou zveřejňovány na webových stránkách objednatele www.linaplast.cz. Objednatel je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách. Smlouvy, jejichž obsah je tvořen VOP, se však nadále řídí zněním VOP platným a účinným v době uzavření smlouvy, pokud si objednatel a dodavatel nesjednají jinak.

1.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv, ve kterých společnost LINAPLAST s.r.o., IČ: 25348965, se sídlem Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 27791, vystupuje jako kupující, objednatel nebo v obdobném postavení (dále jen „objednatel"), a na druhé straně vystupuje prodávající, zhotovitel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „dodavatel"). Dodavatel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

1.3 V souladu s § 1751 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou tyto VOP součástí smluv jen tehdy, jestliže byly připojeny k nabídce, nebo byly stranám známy.

1.4 Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem mají přednost před zněním těchto VOP.

1.5 Přijetím nabídky či potvrzením objednávky objednatele potvrzuje dodavatel, že se uzavřená smlouva bude řídit těmito VOP a zároveň tím dodavatel vylučuje aplikaci jeho všeobecných obchodních podmínek. V případě kolize dvou všeobecných obchodních podmínek (dodavatele x objednatele) mají vždy přednost tyto VOP, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak.

2. Cena – Přeprava – Balení

2.1 Sjednané ceny jsou pevnými, úplnými a nepřekročitelnými cenami, a to po celou dobu dodávek na základě uzavřených smluv.

2.2 Není-li písemně dojednáno jinak, zahrnuje sjednaná cena náklady za balení, náklad, přepravu a pojištění až do místa plnění.

2.3 Dodavatel je povinen zajistit, aby vhodným balením a přepravou bylo zabráněno negativnímu ovlivnění kvality zboží a vzniku škod. Dodavatel je povinen vždy dodržovat předpisy objednatele o balení zboží akceptované dodavatelem, nebo které jsou přílohou smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

2.4 Pokud se smluvní strany dohodly, že dodavatel je oprávněn objednateli účtovat náklady na balení (včetně nájemného za obal), může dodavatel účtovat takové náklady pouze do výše nákladů, které sám skutečně a účelně vynaložil.

2.5 Dodavatel je povinen ke každé dodávce připojit dodací list, nezbytnou a v uzavřené smlouvě požadovanou dokumentaci. Dodací list musí obsahovat identifikaci a adresy objednatele a dodavatele, číslo objednávky, specifikaci materiálu/výrobku, změny výkresu a údaje o balení (množství a typ). Dodávky bez těchto údajů je oprávněn objednatel bez úhrady ceny poslat zpět dodavateli na jeho náklad.

3. Faktura – Splatnost – Postoupení pohledávek

3.1 Dodavatel je povinen doručit fakturu ke každé dodávce (dílčímu plnění) zvlášť. Faktura musí být dodavatelem objednateli doručena do 7 kalendářních dní od odeslání dodávky, ke které se vztahuje. Faktura musí být doručována zvlášť od dodávky, ke které se vztahuje.

3.2 Faktury musí být vždy zasílány elektronicky na emailovou adresu: faktury@linaplast.cz.

3.3 Splatnost nároků dodavatele je 60 dnů od doručení příslušných faktur, avšak pouze za předpokladu, že obsahují všechny náležitosti dle VOP, smlouvy a právních předpisů. Objednavatel není v prodlení s úhradou v případě, že faktura neobsahuje náležitosti dle právních předpisů, VOP a smlouvy. Lhůta splatnosti počíná až od doručení příslušné faktury se všemi náležitostmi dle VOP, smlouvy a právních předpisů. Pokud bude faktura doručena objednateli dříve než dodávka, ke které se vztahuje, považuje se za den doručení faktury den doručení dodávky, ke které se vztahuje.

3.4 Dostane-li se objednatel do prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení v zákonné výši, které se započítávají na náhradu případné škody způsobené prodlením.

3.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, včetně adresy uvedené v objednávce, čísla dodacího listu, čísla příslušné objednávky, dodací podmínky, množství a identifikační číslo výrobku, celkovou cenu a další údaje stanovené právními předpisy. Dodavatel odpovídá za veškeré následky vznikající v důsledku nedodržení těchto povinností, pokud neprokáže, že je nezpůsobil.

3.6 K fakturám za zhotovení výrobních prostředků (nástroje, měřidla apod.) musí být připojen protokol o převzetí, výkresová dokumentace a 3D data (v objednavatelem požadovaném formátu).

3.7 Práva na započtení pohledávek a právo zadržet platbu má objednatel v zákonném rozsahu a za podmínek uvedených níže.

3.8 V případě vad dodaného plnění (zboží, díla, služeb) není objednatel povinen platit část ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly včas odstraněny, a to až do doby úplného odstranění vad. Byly-li již platby za vadné dodávky poskytnuty, je objednatel oprávněn požadovat v rámci uplatněné slevy vrácení finančních prostředků do výše slevy, o kterou požaduje snížit cenu. Objednatel je také oprávněn odmítnout úhradu jiných splatných závazků vůči dodavateli, a to do výše odpovídající jeho nároku na slevu z vadné dodávky. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou. Objednatel může svůj nárok na slevu z vadné dodávky započíst proti pohledávce dodavatele.

3.9 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není dodavatel oprávněn své pohledávky vůči objednateli postoupit třetí osobě.

4. Termín dodání – Prodlení s dodávkou – Subdodávky

4.1 Termín dodání sjednaný ve smlouvě je pro dodavatele závazný. Z hlediska dodržení dodacích termínů a lhůt je rozhodující okamžik dodání plnění objednateli nebo objednatelem určenému přepravci. Zjistí-li dodavatel, že sjednané termíny nelze dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně s uvedením důvodu a dobou předpokládaného trvání prodlení písemně sdělit objednateli. Oznámení dodavatele o prodlení a jeho důvodech nemá vliv na následky prodlení, zejména se nedotýká nároku objednatele na smluvní pokutu a jeho práva od smlouvy odstoupit.

4.2 Pokud bude dodavatel v prodlení s jakoukoli dodávkou, je objednatel oprávněn na dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny dodávky. Dodavatel se zavazuje smluvní pokutu dle předchozí věty zaplatit. Bude-li dodavatel v prodlení s dodávkou déle než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat na dodavateli náhradu škody, která mu v důsledku prodlení dodavatele vznikla. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování.

4.3 Jestliže dodavatel bude z jakéhokoli důvodu v prodlení a nebude plnit řádně ani vobjednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn obstarat náhradní plnění od třetího subjektu na náklady dodavatele. Dodatečným poskytnutím lhůty se rozumí i situace, kdy objednatel sice výslovně neposkytne dodatečnou lhůtu, ale vyčká přiměřenou dobu, zda dodavatel svou povinnost splní. Dodavatel se zavazuje do 10 dní od výzvy ze strany objednatele nahradit objednateli veškeré náklady, které přímo či nepřímo v souvislosti se zajištěním náhradního plnění vznikly. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, smluvní pokutu a práva dle čl. 6.11.

4.4 Dodavatel se zavazuje provést plnění dle akceptované objednávky nebo smlouvy na své náklady a na své nebezpečí vlastními prostředky a silami. Na základě předchozího souhlasu objednatele je oprávněn provádět plnění nebo jeho část subdodavateli a to za podmínky, že subdodavatelé (jiné osoby) budou splňovat veškeré podmínky kladené na dodavatele objednatelem. Při poskytnutí plnění subdodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by plnění realizoval sám.

4.5 Žádná ze smluvních pokut sjednaných ve smlouvě nebo vyplývající z VOP nemá vliv na nárok na náhradu škody.

5. Kontrola kvality

5.1 Dodavatel plně odpovídá za kvalitu svých výrobků, zboží a služeb, včetně výstupu od jeho subdodavatelů. Pokud dodavatel využije k plnění subdodavatele, odpovídá za vady ve stejném rozsahu, jako kdyby plnil sám. Objednatel je oprávněn neprodleně po dodaném plnění (výrobků, zboží a služeb) provést kontrolu shody dodávky se smlouvou, jakož i kontrolu dodávky ohledně zřejmých přepravních škod (kvalitativní kontrolu). Dodavatel se zavazuje objednateli předmětnou kontrolu umožnit. Bude-li při kontrole kvality zjištěna vada, bude dodavateli neprodleně oznámena. Vady, které při této prohlídce nebudou zjištěny, budou dodavateli vytknuty v přiměřené lhůtě poté, co tyto vady (zejména vady kvality) budou zjištěny v rámci dalšího zpracování objednatelem. V tomto případě platí, že objednatel vytkl vady řádně a včas. Smluvní strany si vylučují užití § 2605 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i všech obdobných ustanovení právních předpisů, která by vylučovala či omezovala odpovědnost dodavatele za vady plnění, za situace, kdy plnění bylo převzato bez výhrad.

6. Záruka a nároky z vad plnění

6.1 Odpovědnost dodavatele za vady a nároky objednatele z vad poskytnutého plnění dodavatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li dále stanoveno jinak.

6.2 Dodavatel je povinen dodat plnění (výrobky, zboží, služby) ve sjednaném množství, kvalitě a provedení a toto dle sjednaných podmínek zabalit. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré jím dodané výrobky, zboží nebo služby odpovídají v okamžiku dodání objednateli příslušným závazným právním předpisům v ČR a EU, normám a směrnicím úřadů, profesních sdružení a odborných svazů, a uzavřené smlouvě. To platí také ohledně ustanovení právních předpisů na ochranu životního prostředí platných v Evropské unii, v České republice a v místě sídla dodavatele.

6.3 Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o všech změnách shora uvedených předpisů a norem, o nichž se dozvěděl a které mají být v budoucnu provedeny, jestliže se přímo či nepřímo týkají plnění, které má dodavatel objednateli poskytnout. Poruší-li dodavatel výše uvedené povinnosti, pak platí, že smlouva byla podstatně porušena a že plnění je vadné. Smlouva byla podstatně porušena a plnění je vadné i v případě, že dodavatel dodá objednateli jiné než sjednané plnění nebo v případě vad dokumentace potřebné k užívání výrobku nebo zboží nebo čerpání služby.

6.4 Má-li dodavatel pochyby ohledně požadovaných vlastností plnění, které má být dodáno, je povinen toto objednateli neprodleně písemně sdělit.

6.5 Dodavatel přejímá záruku za jakost poskytnutého plnění po dobu 36 měsíců, která začne běžet ode dne poskytnutí plnění dodavatelem objednateli.

6.6 Není-li smluvně dohodnuto jinak, tak lhůta pro uplatnění vad u dodavatele (dále jen „reklamační lhůta") je zachována, pokud objednatel v této lhůtě uplatní reklamaci u dodavatele, případně dodavateli vady plnění oznámí.

6.7 Pokud dodavatel provede v rámci uplatněné reklamace výměnu vadného plnění, začne běžet záruční lhůta znovu od převzetí nového plnění.

6.8 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., prodlužují promlčecí dobu u práv z vadného plnění na 10 let.

6.9 Nároky z vad plnění se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu, pokud byla sjednána.

6.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a nároku na smluvní pokutu.

6.11 Jestliže dodavatel zjakéhokoli důvodu neodstraní vytknuté vady plnění ani vobjednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn sjednat na náklady dodavatele nápravu. Dodatečným poskytnutím lhůty se rozumí i situace, kdy objednatel sice výslovně neposkytne dodatečnou lhůtu, ale vyčká přiměřenou dobu, zda dodavatel svou povinnost splní. Objednatel je zejména oprávněn odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby opravitelné vady plnění i bez souhlasu dodavatele. Dodavatel se zavazuje nahradit na výzvu objednatele účelně vynaložené náklady objednatele, zejména náklady oprav. Tímto článkem nejsou dotčena práva objednatele dle čl. 4.3.

6.12 Objednatel není povinen přijmout vadné plnění (ani částečně vadné plnění), a to bez ohledu na charakter vady plnění. Odmítne-li objednatel vadné plnění, bude považováno za nedodané a objednatel bude v prodlení s dodáním plnění. Objednatel není povinen platit za plnění, které v důsledku vad odmítl přijmout.

7. Regres (postih) z dodávky

7.1 V případě, že po objednateli třetí osoba uplatní nárok, který bude mít přímo či nepřímo původ ve vadě plnění poskytnutého dodavatelem objednateli, zavazuje se dodavatel tento nárok třetí osobě na první výzvu uhradit, a pokud jej již uhradil objednatel, zavazuje se dodavatel vynaložené prostředky objednateli na první výzvu nahradit. Toto ustanovení se týká také situací, kdy plnění od dodavatele bylo předáno objednatelem třetí osobě za účelem dalšího zpracování či zapracování. V případě, že bude vada plnění od dodavatele zjištěna u třetí osoby, která nemá povinnost plnění vracet, zavazuje se dodavatel plnit svou povinnost dle tohoto článku i bez fyzického prokázání vady. Trhy, které nejsou povinny vadné výrobky vracet, jsou všechny odbytové trhy, pro něž nebyla se zákazníkem objednatele dojednána žádná nebo jen dílčím způsobem platná povinnost vracet vadné výrobky.

8. Regres – Pojištění

8.1 Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikla vadným či opožděným plněním ze strany dodavatele. Smluvní strany si sjednávají, že nárok objednatele na náhradu škody vzniklé vadným či opožděným plněním ze strany dodavatele se promlčí ve lhůtě 10 let. Dodavatel se zavazuje objednateli nahradit veškeré účelně vynaložené náklady, které objednatel vynaložil v přímé či nepřímé souvislosti s vadou plnění dodavatele.

8.2 Dodavatel se také zavazuje objednateli nahradit veškeré výdaje související se stažením výrobku od zákazníka nebo koncového uživatele, jestliže takové stažení přímo či nepřímo souvisí s vadou plnění poskytnutého dodavatelem objednateli.

8.3 Dodavatel se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a to ve výši adekvátní hrozící škodě tak, aby byla pojištěním kryta veškerá obchodní spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel je povinen existenci pojištění na výzvu prokázat. Pokud objednatel shledá, že pojištění není odpovídající nebo dostačující, poskytne dodavateli přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud dodavatel nesjedná nápravu v poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4 Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu a veškeré účelně vynaložené náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s odvracením škody, která měla původ ve vadě plnění dodavatele nebo v porušení bezpečnostních předpisů dodavatelem. To platí bez ohledu na ust. § 2939 a násl. občanského zák. č. 89/2012 Sb. a na ust. § 2913 a ust. § 2915 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. K zajištění náhrady takových škod se dodavatel zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění za škodu na životním prostředí, a to proti škodám na osobách, věcech, majetku a životním prostředí. Pojištění musí být vybaveno dvojitou roční maximalizací a musí mít celosvětovou platnost. Dodavatel je povinen existenci pojištění na výzvu prokázat. Pokud objednatel shledá, že pojištění není odpovídající nebo dostačující, poskytne dodavateli přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud dodavatel nesjedná nápravu v poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5 Překročí-li vzniklá škoda limit pojistného plnění nebo odmítne-li pojistitel zcela nebo zčásti zaplatit z jiných důvodů, zůstávají nároky objednatele na náhradu škody vůči dodavateli nedotčeny.

9. Neúčinnost omezení / vyloučení odpovědnosti

9.1 Pokud dodavatel ve svých všeobecných obchodních podmínkách jakkoli omezil svou odpovědnost a/nebo ji vyloučil, jsou taková ustanovení vůči objednateli neúčinná. To platí zejména pro omezení odpovědnosti v oblasti prodlení s dodávkou, vadného plnění a náhrady škody.

10. Kvalita

10.1 Dodavatel je povinen využívat pouze procesy a materiály odpovídající platným a účinným právním předpisům, popřípadě příslušným povolovacím řízením, jakož i pravidlům a ustanovením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a předpisům o ochraně před nebezpečnými látkami. Dodavatel je kromě toho povinen se v případě zahraniční výroby informovat na právní předpisy specifické pro onu zemi a onen sektor, a tyto zohlednit a dodržovat ve svých dodávkách.

10.2 Před dodáním nového produktu a při změně zadání, je povinen dodavatel předložit objednateli zkušební protokoly prvního vzorku (podle VDA2/PPAP vúčinném znění) s odpovídajícím počtem vzorových kusů (popř. rozdělených podle skupin).

10.3 Po schválení prvních výrobních vzorků objednatelem nesmí být dodavatelem bez písemného schválení objednatelem měněn jejich vzhled, vlastnosti, materiál ani výrobní metody.

10.4 Uvolněním prvních vzorků objednatelem nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za shodu produktu s požadavky a odpovědnosti za škodu.

10.5 Dodavatel je povinen objednateli neprodleně hlásit skutečné nebo domnělé vady a neshody dodávaných produktů. Pro možnost uvolnění takové dodávky musí být ze strany dodavatele iniciováno odchylkové řízení, které bude provedeno v souladu s obchodními zvyklostmi automobilového průmyslu. V případě výskytu vadné dodávky bude vždy následná činnost konzultována s dodavatelem v písemné formě.

10.6 Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli dohodnutý administrativní poplatek ve výši 200 EUR v případě oprávněné reklamace dodaného plnění v rámci reklamačního řízení (ve vztahu k odpovědnosti za vady i záruce za jakost). V případě opakované oprávněné reklamace může objednatel požadovat administrativní poplatek dle předchozí věty navýšený o dalších 150 EUR. Výše administrativního poplatku dle tohoto článku platí, pokud není dohodnuto mezi objednatelem a dodavatelem jinak. Dodavatel se zavazuje na výzvu uvedený poplatek uhradit, a to bez ohledu na to, zda vadu dodávky zavinil.

10.7 Dodavatel se zavazuje udržovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality ve shodě s ISO 9001 nebo IATF 16949 a zasílat kopie obnovených certifikátů objednateli. Dodržování všech požadavků těchto norem musí být dodavatelem náležitě zajištěno a pravidelně certifikováno akreditovanou organizací.

10.8 Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli na základě jeho předchozí výzvy provedení procesního auditu dle metodiky VDA 6.3 v účinném znění a souvisejících norem.

10.9 Dodavatel se zavazuje vytvořit funkční nouzový plán dodávek, aby v případě problému nebyla ohrožena plynulost výroby objednatele. Nouzový plán dodávek může spočívat například ve vytvoření dostatečných skladových zásob.

10.10 Objednatel má právo na kontrolu výroby u dodavatele, na odebírání vzorků a na další nezbytná šetření. Dodavatel musí objednateli zajistit odpovídající právo, jestliže k výrobě dochází zcela nebo zčásti u jím pověřené třetí strany.

11. Práva užívání – licence/ Práva na ochranu

11.1 Dodavatel garantuje, že je právoplatným vlastníkem všech potřebných práv duševního a průmyslového vlastnictví týkajících se dodaných výrobků, zboží a služeb. Dodavatel uděluje objednateli ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. časově a územně neomezené, nevýhradní, převoditelné právo užívání výrobku, zboží a služeb (licenci) a souhlasí s tím, že objednatel bude dodané výrobky, zboží a služby užívat a nakládat s nimi.

11.2 Dodavatel uděluje objednateli všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaných výrobků, zboží a služeb zejména práva duševního vlastnictví, patenty a všechna práva, která jsou spojena s průmyslovými vzory.

11.3 Objednatel je oprávněn užívat software a dokumentaci náležející k výrobkům, zboží a službám. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané výrobky, zboží a služby budou objednatelem prodávány třetím osobám a garantuje, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva. Je-li udělení nebo užití výše zmíněných práv podmíněno zvláštní registrací, je dodavatel povinen pro objednatele takovou registraci zajistit. Odměna za užití výše zmíněných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo platba učiněná dodavatelem v souvislosti s tímto ustanovením VOP je zahrnuta v dohodnutých cenách. Zvláštní odměna za užití výše uvedených práv nebude placena. Dodavatel se zavazuje provést veškeré potřebné úkony související s výše uvedenými povinnostmi. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, která přímo či nepřímo objednateli vznikne v důsledku porušení výše uvedených povinností dodavatele.

11.4 Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva třetích osob - ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.

11.5 Budou-li vůči objednateli v této souvislosti uplatněny nároky třetích osob, je dodavatel povinen objednatele na první požádání těchto nároků na vlastní náklad zprostit; bez souhlasu dodavatele není objednatel v této souvislosti oprávněn uzavírat jakékoliv dohody s třetími stranami, zejména uzavřít narovnání.

12. Nářadí a formy

12.1 Provozní a výrobní prostředky, jakými jsou zejména nářadí a formy („výrobní prostředky"), které dá dodavateli k dispozici objednatel, zůstávají vlastnictvím objednatele. Výrobní prostředky, které obstará, dodá nebo vyrobí dodavatel, a které jsou objednatelem uhrazeny nebo které budou hrazeny v ceně plnění od dodavatele, se stávají vlastnictvím objednatele.

12.2 Dodavatel je povinen výrobní prostředky uvedené v předchozím odstavci před jejich předáním objednateli na své náklady pojistit do výše jejich nové pořizovací hodnoty a to zejména proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. Dodavatel se zavazuje, že v pojistné smlouvě jako příjemce pojistného plnění uvede objednatele. Při porušení této povinnosti se zavazuje nárok na pojistné plnění ihned po jeho vzniku postoupit na objednatele a zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% nové pořizovací hodnoty výrobních prostředků dle předchozího bodu- počítáno pouze z těch výrobních prostředků dle předchozího odstavce, u kterých jako příjemce pojistného plnění nebyl uveden objednatel.

12.3 Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady na výrobních prostředcích včas údržbové, inspekční a opravářské práce, jichž je zapotřebí. Případné poruchy je dodavatel povinen oznámit nejdéle do 24 hodin včetně fotodokumentace poruchy a termínového plánu na její odstranění a dle objednavatelem odsouhlaseného plánu začít neprodleně postupovat.

12.4 Výrobní prostředky musí být dodavatelem uskladněny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, a musí být označeny tak, aby bylo patrné, kdo je jejich vlastníkem. Dodavatel je povinen starat se o svěřené výrobní prostředky s péčí řádného hospodáře.

12.5 Změny výrobních prostředků smí být prováděný pouze s výslovným souhlasem objednatele. Byly-li změny odsouhlaseny objednatelem, je dodavatel povinen tyto změny provést v součinnosti s objednatelem tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek objednateli.

12.6 Výrobní prostředky je objednatel oprávněn po předchozím oznámení dodavateli kdykoliv překontrolovat.

12.7 Poruší-li dodavatel své povinnosti vyplývající z VOP nebo smlouvy nebo pokud strany nedocílí shody při požadavku na změnu ceny za výrobky, zboží a služby nebo jejich části vyráběné s výrobními prostředky objednatele, nebo o jiných záležitostech v rámci plnění zakázky, může objednatel požadovat vydání výrobních prostředků a všech souvisejících podkladů. Dodavatel je povinen výrobní prostředky a související podklady dle předchozí věty bez zbytečného odkladu po výzvě od objednatele vydat, a to v sídle objednatele a na své náklady.

12.8 Dodavatel bude na svůj náklad provádět běžnou údržbu a opravu výrobních prostředků.

12.9 Objednatelem nevyžádané výrobní prostředky a podklady musí dodavatel uchovávat bezplatně na svůj náklad po dobu 15 let od ukončení smlouvy. Následná likvidace výrobních prostředků a podkladů smí být provedena pouze se souhlasem objednatele.

13. Mlčenlivost

13.1 Objednatelem dodavateli předané zobrazení, výkresy, výpočty a jiné podklady se považují za důvěrné a nesmí být zpřístupněny třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejné platí i o dalších informacích tvořících obchodní tajemství objednatele a další informace mezi smluvními stranami označené jako důvěrné nebo dle povahy důvěrné. Veškeré informace od objednatele mohou být použity výlučně pro plnění povinností dodavatele vůči objednateli. Uvedené se nevztahuje na obecně známé skutečnosti a na případy, kdy je sdělení informací třetí osobě nutné ke splnění závazku dodavatele vůči objednateli. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku, je dodavatel povinen na výzvu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13.2 Subdodavatelé dodavatele musí být zavázáni odpovídajícím způsobem jako dodavatel.

13.3 Smluvní strany smí dělat reklamu své vzájemné obchodní spolupráci jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

14. Salvátorská klauzule

14.1 Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

15. Vyšší moc, odstoupení

15.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem vyšší moci.

15.2 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele v případě výskytu situace vyšší moci.

15.3 V případě výskytu situace vyšší moci u objednatele nebo jeho zákazníka, která se bude přímo či nepřímo týkat plnění dle smlouvy s dodavatelem, je objednatel oprávněn úplně nebo částečně odstoupit od smlouvy.

15.4 Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem insolvenčního řízení, pak bude druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od nesplněné části smlouvy.

16. Soudní příslušnost - Místo plnění - Volba práva

16.1 V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění, se dodavatel a objednatel dohodli na tom, že místní příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory se řídí sídlem objednatele zapsaným v obchodním rejstříku.

16.2 Nevyplývá-li z objednávky nebo smlouvy něco jiného, je místo sídla objednatele zapsaného v obchodním rejstříku současně také místem plnění.

16.3 Vztahy vyplývající ze smluv, ke kterým se vztahují tyto VOP, se řídí hmotným i procesním právem České republiky a to zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., přičemž jsou vyloučena kolizní ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.