Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Identifikace a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost LINAPLAST s.r.o., IČ: 25348965, DIČ: CZ25348965, se sídlem Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 27791.

Kontaktní údaje správce:
datová schránka: maainet
email: linaplast@linaplast.cz
telefon: +420 582 369 279
webové stránky: www.linaplast.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

B. Účel zpracování, právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, tj. zejména pro zaevidování přihlášených uchazečů, vyhodnocení naplnění předpokladů vyžadovaných pro konkrétní obsazované místo, jakož i pro kontaktování uchazečů s žádostí o dostavení se k ústnímu pohovoru nebo se sdělením, zda byl uchazeč vybrán či nikoliv.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Obecné nařízení"), jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem správce jako zaměstnavatele je nabírání nových zaměstnanců a obsazování volných pozic.

Právním základem pro zpracování je též čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné k provedení opatření před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy.

C. Zpracovávané osobní údaje

Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci, pracovních zkušenostech a dovednostech, popř. další údaje, které jsou požadovány pro obsazení konkrétní pozice, nebo které jsou uvedeny ve Vašem životopise, motivačním dopise nebo jiném přípise či sdělení, které správci zašlete, popř. dotazníku pro uchazeče o zaměstnání.

Správce současně uvádí, že dle § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. V životopise či jiném dokumentu, který nám v návaznosti na pracovní nabídku zasíláte, proto nemusíte uvádět osobní údaje, které pro výše uvedené účely nepotřebujeme (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu atd.)

D. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Jakmile tento účel pomine, osobní údaje skartujeme.

E. Způsob zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Vaše osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické podobě. Údaje evidované v listinné podobě se nacházejí v uzamčených skříních a přístup k nim má pouze příslušný zaměstnanec našeho personálního oddělení. K údajům evidovaným v elektronické podobě má rovněž přístup pouze příslušný zaměstnanec našeho personálního oddělení, a to po zadání jedinečných přístupových údajů.

F. Vaše práva

Jako subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte zejména následující práva:

Právo na přístup (čl. 15 Obecného nařízení). Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního základu, po jakou dobu, komu jsou osobní údaje předávány a jaká jsou Vaše další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Cílem tohoto práva je umožnit Vám jako subjektu údajů získání informace o tom, že jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, a dále možnost ověřit si zákonnost tohoto zpracování. Pokud by Vám nepostačovaly informace uvedené v tomto dokumentu, můžete nás oslovit s žádostí o vydání potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Můžete též požádat i o kopii zpracovávaných údajů. První takovou kopii jsme povinni Vám poskytnout bezplatně, za další můžeme účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu (čl. 16 Obecného nařízení). Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili zpracovávané osobní údaje, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz (též „právo být zapomenut", čl. 17 Obecného nařízení). V určitých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymazali a dále je nezpracovávali. Jedná se o následující případy:

Pokud už Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány. K účelům viz výše pod písm. B.

Pokud je vznesena námitka proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.

V některých případech, které stanoví čl. 17 odst. 3 Obecného nařízení, můžeme požadovaný výmaz odmítnout (např. zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků)

Právo na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení). Kromě právo na výmaz máte též právo pozastavit zpracování osobních údajů. To znamená, že máme povoleno osobní údaje pouze ukládat, nikoli je dále zpracovávat (osobní údaje nejsou předmětem dalších operací). Právo na omezení zpracování se týká následujících případů:

Pokud popíráte přesnost osobních údajů; v takovém případě platí omezení po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit (omezení tak bude trvat po dobu, než se dohodneme na tom, které údaje jsou správné).

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, avšak Vy namísto výmazu žádáte pouze omezení jejich zpracování.

Pokud už Vaše údaje nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, obhajobu nebo výkon právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování, pak po dobu, po kterou šetříme její oprávněnost, musíme zpracování osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Obecného nařízení). V případě, že jste nám poskytli osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, a současně je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, máte právo na to, abychom Vám takové údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. CSV, XML, JSON), a máte právo takové údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Smyslem je umožnit snadný přenos Vašich osobních údajů, pokud o to požádáte.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Obecného nařízení). Máte právo vznést námitku proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. My pak údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (čl. 22 Obecného nařízení). Máte právo na to, aby naše rozhodnutí, která vůči Vám vyvolávají právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají, nebyla založena výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování. (např. elektronický nábor bez jakéhokoliv lidského zásahu).

Právo podat stížnost. Se stížností na neoprávněné zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Další informace

Další případné informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytneme na shora uvedených kontaktních údajích. Žádost se pokusíme vyřídit bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.